Jaarverslagen analyseren

Waar moet u opletten als u jaarverslagen wilt bekijken

In het jaarverslag kunt u alle financiële prestaties over een bepaald jaar van een bedrijf bekijken. Echter is het dan wel belangrijk dat u weet hoe u een jaarverslag leest. Laat u echter niet afschrikken van de hoeveelheid cijfers en bedragen die u in het jaarverslag tegenkomt. Al deze informatie is vrij goed te behappen door het gebruik van de juiste kengetallen. Deze kengetallen kunt u toepassen om de juiste informatie uit het jaarverslag te halen. Hiervoor gebruikt u de bedragen die te vinden zijn in de balans en de jaarrekening. Handige kengetallen die u kunt gebruiken voor de analyse van het jaarverslag met de bijbehorende formules zijn hier onderstaand te vinden:
 

Current ratio

Met dit kengetal verkrijgt u inzicht over de mate waarin de organisatie zijn kortlopende schulden (crediteuren, korte lening, nog te betalen kosten/belastingen) kan betalen uit de vlottende activa (debiteuren, bankrekening, geld in kas, voorraden). Daarvoor haalt u deze gegevens uit het jaar verslag en gebruikt deze bij de volgende formule

Current ratio = Beperkt vlottende activa / Kort vreemd vermogen

De interpretatie van het resultaat is dat 1 als laag wordt gezien en 1,5 t/m 2 als voldoende. Deze interpretaties verschillen per branche.
 

Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)

Dit kengetal geeft de winstgevendheid aan van het gemiddelde totale vermogen (voor de aftrek van rente) en wordt met de volgende formule berekend.

RTV = (winst voor interest en belasting / gemiddeld totaal vermogen) * 100%

De uitkomst kan geïnterpreteerd worden als hoe dichter bij de 1, des te positiever.
 

Solvabiliteitsratio

Het kengetal over de solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre het bedrijf aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Daarbij wordt de volgende berekening gebruikt.

Solvabiliteitsratio I = eigen vermogen / totaal vermogen

De interpretatie van de uitkomst is dat 1 weinig tot nooit voorkomt, dan zou namelijk het gehele eigen vermogen gelijk zijn aan het totaal vermogen wat betekend dat het bedrijf geen vreemd vermogen heeft en de berekening dus nutteloos maakt. Een minimum waarde van 0,35 wordt meestal aangehouden.